Integritetspolicy

1. INLEDNING

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Därför framgår i dessa Allmänna villkor Skillitys personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Skillity AB, org. nr. 556749-4454, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:

E-post: info@skillity.se

Adress: Brunkebergstorg 5, 111 51  Stockholm

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 

– Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

– Kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

– Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer.

– Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter, för det fall att du betalat med kort.

– Användaruppgifter som delas på Daily Blocks kurssida.

– E-post och meddelanden som skickats till Daily Blocks eller Skillity

– Ev. uppgifter om hur du som användare upplever Daily blocks koncept

4 HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och ev. fakturering av tjänsterna/varorna, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter. 

Bokföring 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter. 

Marknadsföring 

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter. 

5. VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse. 

För behandlingar inom marknadsföring och vid anställning använder vi vårt berättigade intresse som den rättsliga grunden. Vi tror att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, som beskrivs ovan, är noga avvägt mot den potentiella påverkan på din integritet. Om du har några frågor eller oro kring hur vi behandlar dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss. 

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta. 

6. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund/användare/anställd hos oss och upp till 18 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig. 

7. UTELÄMNING AV PERSONUPPGIFTER 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Tjänsteleverantörer:
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

Myndigheter:
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten. 

För att uppfylla syftena med behandlingen av dina personuppgifter använder vi ett antal tjänster som behandlar informationen enligt våra syften och instruktioner. Vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter hanteras ansvarsfullt och i enlighet med dina förväntningar. Bland annat används följande tjänster: Google: lagring av viss information om deltagare, Monday.com: projektledningsverktyg där viss lagring av personuppgifter sker, Xperiencify och Kajabi: plattformar för e-kurser, Stripe: betalningslösning som lagrar information kopplat till din betalning

8. HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. 

9. DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos oss har du rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig samt rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

– Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

– Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.

– Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

– Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

Rulla till toppen